Back to the top

RODO

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Joanna Czarnecka prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: Oprawa Muzyczna Imprez Okolicznościowych „Beat Band” – Joanna Czarnecka, NIP 8792588319, numer REGON 380424808, ul. Osiedlowa 25, 87-162 Rogówko.

  2. Współadministratorem Danych Osobowych jest Arkadiusz Królikowski prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą: Zespół Muzyczny „King Band”- Arkadiusz Królikowski, NIP 5562203768, REGON 380426345, ul. Stanisława Przybyszewskiego 28/1, 88-100 Inowrocław.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – c RODO w celu zawarcia umowy o usługi oferowane przez Joannę Czarnecką i Arkadiusza Królikowskiego w ramach działalności Zespołu King Beat i wykonania zawartej przez klienta z Administratorem Danych Osobowych, a także wykonania ciążących na Administratorze i Współadministratorze obowiązków prawnych, takich jak obsługa reklamacji, egzekucja należności wynikających z umowy, wystawienie dokumentów księgowych.

  4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych umów mogą być: Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne podmioty.

  5. Administrator Danych Osobowych i Współadministrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 2 będą przechowywane 5 lat od momentu ich uzyskania, w przypadku przechowywania danych księgowych terminy wynikają z odpowiednich ustaw podatkowych.

  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o usługi świadczone przez Joannę Czarnecką i Arkadiusza Królikowskiego w ramach działalności Zespołu King Beat. Osoba, której dane dotyczą w celu zawarcia i wykonania umowy jest zobowiązana do ich podania. W przypadku niepodania wymaganych przez Administratora i Współadministratora Danych Osobowych danych zawarcie umowy jest niemożliwe.

  8. Administrator i Współadministrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym nie dokonuje profilowania.

  9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby,

– ich sprostowania,

– usunięcia,

– ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– do przenoszenia danych,

– wydania kopii danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KING BEAT 2021 © | WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | ADMIN - Arkadiusz Królikowski